دانش آموزان ممتاز مجتمع آموزشی امام خمینی ابوظبی
تصویر
عبدالرحمان دهواری
معدل ۱۸/۲ رتبه اول
پسران پیش دانشگاهی
تصویر
سامی شكاری
معدل ۱۵/۱۸ رتبه دوم
پسران پیش دانشگاهی
تصویر
محمد سیریازهی
معدل ۱۴/۳ رتبه سوم
پسران پیش دانشگاهی
تصویر
عاطفه صابری
معدل ۱۹/۱۸ رتبه اول
دختران پیش دانشگاهی
تصویر
فاطمه عبدی
معدل ۱۸/۷۷ رتبه دوم
دختران پیش دانشگاهی
تصویر
فاطمه شمسی
معدل ۱۷/۹۵ رتبه سوم
دختران پیش دانشگاهی